aothedugr

Βασικές έννοιες στρατηγικής Κύριο

  • Posted on:  Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013 19:39
  • Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

strategyυπό Γεωργόπουλου Νικολάου,

Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς επιστημονικός υπεύθυνος γραφείου διασύνδεσης του Πα. Πει.) & Κόσσυβα Δωροθέας, Υποψήφιας Διδάκτορος Πανεπιστημίου Πειραιώς 

  

Κάθε επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως η συνεργασία ατόμων με κοινούς στόχους για τη διενέργεια επιτυχημένων και κερδοφόρων συ­ναλλαγών με το περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών των συναλλαγών αποτελεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τους, ο οποίος πραγματοποιείται, με βάση ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, που έχει ως σκοπό την εξισορρόπηση των δυνάμεων και αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, με τρόπο που η επιχείρηση να απολαμ­βάνει ένα διαρκές πλεονέκτημα ως προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Η στρατηγική, αποτελεί μια συγκεκριμένη προσέγγιση με την οποία η διοίκηση μιας επιχείρησης προβαίνει σε ενέργειες, οι οποί­ες υποστηρίζουν την επίτευξη ορισμένων σκοπών - που η επιχείρηση έ­χει θέσει στα πλαίσια της αποστολής της - καθώς και την επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων, που προκύπτουν από την προσπάθεια αυ­τή. 

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

  

Η αρχαία Ελληνική λέξη στρατηγός, στην οποία ο όρος στρατηγική έχει τις ρίζες του σημαίνει "την τέχνη των στρατηγών". Επειδή, τα παλαιότερα η διεξαγωγή πολέμου ήταν υψίστης εθνικής σημασίας, ο όρος στρατηγική αναφερόταν τακτικά από στρατιωτικούς συγγραφείς. Η "τέχνη των στρατηγών" απέκλειε όμως αποφάσεις από αυτούς επί των στόχων και πολιτικών που σχετίζονται προς έναν πόλεμο, κάτι που δεν θα έ­πρεπε να είναι η δουλειά των στρατηγών. Η τέχνη αυτή είναι η εύρεση του κατάλληλου σχηματισμού που θα αχρηστεύσει τις δυνάμεις του στρατού για να υπερκερασθεί ή εξουδετερωθεί ο εχθρός. 

Υπάρχουν πάρα πολλές αναλογίες και ομοιότητες ανάμεσα στην στρατιωτική στρατηγική και στη στρατηγική της επιχείρησης. Και στις δυο περιπτώσεις εκείνο για το οποίο ενδιαφερόμαστε είναι το «ταίρια­σμα» ανάμεσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον, ανά­μεσα στις ευκαιρίες και στις απειλές από τη μια μεριά με τις δυνάμεις και αδυναμίες από την άλλη. Η βάση της στρατηγικής -στρατιωτικής και μη- είναι το «ταίριασμα» των δυνάμεων και των διακεκριμένων ικανοτήτων με την περιοχή μάχης, με τρόπο που επιτυγχάνεται ένα αντα­γωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τους υπόλοιπους που ανταγωνίζονται στην ίδια περιοχή. 

  

Στη βιβλιογραφία έχουν εμφανισθεί πολλοί ορισμοί της έννοιας της στρατηγικής, όπως: 

·          Η τέχνη του πολέμου, ειδικότερα ο σχεδιασμός των κινήσεων των στρατευμάτων, πλοίων, κ.λπ. σε ευνοϊκές θέσεις. Σχέδιο δράσης και πολιτικής στον επιχειρηματικό ή πολιτικό τομέα (Λεξικό τσέπης της Οξφόρδης)  

·          Ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων σκοπών και στόχων μιας επιχεί­ρησης, η υιοθέτηση σειράς πράξεων και η κατανομή πόρων απαραίτη­των για την επίτευξη των καθορισμένων σκοπών (Alfred Chandler, 1962)  

·          Η στρατηγική είναι το σχέδιο που ολοκληρώνει τους βασικούς σκο­πούς μιας επιχείρησης, τις πολιτικές και τις πράξεις σ’ ένα ενιαίο σύνολο. Μια καλο - οριζόμενη στρατηγική βοηθά στη διαχείριση και κατανομή των πόρων μιας επιχείρησης σε μια μοναδική και βιώσιμη θέση, που βασίζεται στις εσωτερικές ικανότητες και τα μειονεκτήματα της, τις προσδοκώμενες αλλαγές στο περιβάλλον και τις σχετικές κι­νήσεις έξυπνων αντιπάλωv. (James Brain Oiiiiuu, 1980)  

·          Στρατηγική είναι ένα σχέδιο, που περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς και τις βασικές πολιτικές που θα βοηθήσουν στο να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, και που είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε vet ορίζε­ται σε ποιον κλάδο βρίσκεται ή πρόκειται να βρίσκεται η επιχείρηση, καθώς και το είδος αυτής της επιχείρησης. (Kenneth Andrews, 1981)  

·          Το τι είναι η στρατηγική της επιχείρησης βρίσκεται με μια λέξη στο α­νταγωνιστικό πλεονέκτημα... Ο κύριος σκοπός του σχεδιασμού είναι να μπορέσει μία επιχείρηση να κερδίσει, όσο αποτελεσματικότερα γίνεται, μια διατηρήσιμη αιχμή έναντι των ανταγωνιστών της. Γι' αυτό στρατηγική σημαίνει μια προσπάθεια ν" αλλάξει η δύναμη μιας επιχείρησης σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών της με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. (Kenichi Ohmae, 1987)  

  

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η στρατηγική δεν είναι ένα σύνολο κανόνων ή ένα πακέτο προγραμματισμένων οδηγιών. Η στρατηγική συντονίζει και κατευθύνει τις ανεξάρτητες αποφάσεις ενός οργανισμού, με πρωταρχικό σκοπό την επιτυχή πορεία μέσων καθοδήγησης των διοικητικών αποφάσεων προς απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Πρόκειται δηλαδή για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδέει τα πλεονεκτήματα (δυνάμεις) της επιχείρησης  με τις προκλήσεις (ευκαιρίες) του περιβάλλοντος. Διαμορφώνεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι οι βασικοί σκοποί του οργανισμού επιτυγχάνονται μέσω της κατάλληλης δραστηριοποίησής του.  

  

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

  

Η στρατηγική αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο κάθε επιχείρησης ανε­ξάρτητα από το μέγεθός της, το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότη­τας που αναπτύσσει και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Εί­ναι γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγ­χρονες επιχειρήσεις μεταβάλλεται σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια συχνό­τητα, ώστε αποκαλείται πλέον «πολυτάραχο».  

Η στρατηγική αποτελεί σημαντικό μέσο διασύνδεσης της επιχείρησης με το περιβάλλον της εφόσον προσφέρει την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί οποιαδήποτε οργανωσιακή αλλαγή και πολλές φορές προκαλεί αυτή η ίδια αλλαγές στο περιβάλλον της. Μέσω της στρατηγικής, η επι­χείρηση μεταβάλλεται επιτυχημένα και ανάλογα με τις εκάστοτε περι­βαλλοντικές απαιτήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένει βιώσιμη, να είναι κερδοφόρα και να εκμεταλλεύεται διαρκώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα με σημαντικά γι' αυτήν οφέλη. Ο πίνακας 1.4 περι­λαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να ορισθεί η στρατηγική της επιχείρησης. 

Συνοψίζοντας, αναφέρονται τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στον ορισμό της Στρατηγικής της Επιχείρησης.. Στρατηγική είναι ΠΩΣ να: 

·         ...αναπτύξεις την επιχείρηση 

·         ...ικανοποιήσεις τους πελάτες 

·         ...ανταγωνίζεσαι στον κλάδο 

·         ...αντιδράς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς 

·         ...διοικείς κάθε λειτουργικό τμήμα της επιχείρησης και να αναπτύξεις τις 
απαραί­τητες  οργανωσιακές ικανότητες
 

·         ...επιτυγχάνεις τους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς στόχους.  

 

Διαβάστηκε 3174 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Το management από μέσα: 7 αλήθειες Ο κακός manager »
ep agogis  

 

Αρθρογραφία

Prev Next Page: